Thursday, June 7, 2018

MQ Sensor Sample Code

MQ Sensor Sample Code for Arduino

MQ-2 煙霧氣敏傳感器 (甲烷/液化氣/可燃氣體)

MQ-3 酒精乙醇傳感器模塊 酒精氣敏檢測報警

MQ-4 天然氣、甲烷傳感器模塊

MQ-5 液化氣 天然氣 城市煤氣傳感器模塊 氣體傳感器

MQ-6 丙烷 / 丁烷 / 液化氣傳感器模塊

MQ-7 一氧化碳 / 氣敏傳感器檢測報警模塊

MQ-8 氫氣傳感器檢測報警模塊

MQ-9 一氧化碳 可燃氣體傳感器檢測報警模塊

MQ-135 空氣質量傳感器模塊 有害氣體檢測傳感器報警模塊 空氣污染Connect

  • Vcc - 5V

  • GND   - GND

  • A0 - A0Code To Display Using Serial Monitor:


Code To Display Using I2C LCD 1602No comments: